Bảo Vệ Ngân Hàng

Bảo vệ ngân hàng, là Hình thức bảo vệ cốt lỏi, chuyên biệt và có tính chuyên môn hóa rất cao của cty Bảo Vệ Tuổi Trẻ.
Các viên chức bảo vệ tại các ngân hàng, được CTy Bảo Vệ Tuổi Trẻ chúng tôi đào tạo kĩ càng, có trình độ võ thuật cao, có khả năng quan sát, phán đoán, và sử lý các cảnh huống nảy sinh một cách chuẩn xác dứt khóa, linh hoạt.

Bảo vệ ngân hàng

Cty TNHH Bảo vệ Tuổi trẻ cung cấp hính thức Bảo vệ:

Bảo vệ núm tại các mục tiêu mà khách hàng của ngân hàng có vay vốn ngân hàng, thế chấp tài sản, mà Cty bao ve Tuổi Trẻ là đơn vị thứ ba cùng với nhà băng, khách hàng cùng giám sát tài sản và phối hợp đảm bảo thực hành đúng các việc luân chuyển – giải chấp hàng hóa
Bảo vệ cố định tại các trụ sở, chinh nhánh, phòng giao tiếp, các điêm đặt máy ATM của nhà băng
Bảo vệ vận chuyển tiền, kim loại quý, và đồ vật có giá trị…