Môi trường lao động

các tài liệu văn bản pháp luật về quan trắc môi trường lao động

  • Thông tư 19/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lí vệ sinh cần lao, sức khỏe công nhân và bệnh nghề nghiệp.
  • Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định người tiêu dùng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát một số yếu tố nguy hiểm, độc hại ở nơi làm cho việc để đề ra một số biện pháp công nghệ an toàn, vệ sinh lao động, coi sóc cho người lao động.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định an toàn, tập huấn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường.
  • Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định nội dung quản lí an toàn vệ sinh cần lao. môi trường lao động

5/5 - (1 bình chọn)

Môi trường lao động

ping post